Czech Republic: Alena Hanáková

Alena Hanáková, Minister of Culture of the Czech Republic

Arti­cle by Alena Hanáková, Minister of Culture of the Czech Republic:

Velislav’s Bible (Velislai biblia picta):
Czech “comics” from the mid 14th Century

If there is a media that suits the current time best then it is neither a book nor photograph or fine art, perhaps not a film either – but it is most likely comics, an attractive combination of pictures and text; a playful intertwining of two codes in which the basic message can be communicated. Comics in fact represent a synthesis of all the media listed above: it borrows the external look of a book, it takes over the realistic depiction of photography and a certain aesthetic value of fine arts and the story telling of a film. However, all the media mentioned above have their own long tradition and comics have lived their full life in the Czech Republic only in last decade. Before that from their early years at the turn of 19th century and early 20th century, they were not doing very well due to the overall situation. But…

It is enough for a historian or enthusiastic amateur to flip through the pages of the Velislav’s Bible deposited with the Czech National Library to find out that the history of Czech comics goes back in time well before Gutenberg. Probably sometime between 1325–1349, that is during the reign of John of Luxembourg and Charles IV, a two hundred page book was drawn and written which combines pictures and text using the principle of comics. There are nearly eight hundred coloured pen drawings accompanied with brief excerpts in Latin quoting Old and New Testaments as well as the Legend of Saint Wenceslas. Velislav’s Bible clearly has not only historical, but also artistic and aesthetic value – it is not only an important example of the national literature, but also a remarkable milestone in the history of a particular type of media. As has been said earlier; this is a kind of media that suits the contemporary time better than any other.

Selected item from Europeana

Velislavova bible (Biblia picta Velislai) - National Library of the Czech Republic

Blog post in Czech:

Velislavova bible (Velislai biblia picta):
český „komiks“ z poloviny 14. století

Jestli pasuje nějaké médium dnešní době, není to ani kniha, ani fotografie nebo výtvarné umění, a možná ani film – je to nejspíš komiks, chytlavá souhra obrazu s textem, hravé propojení dvou kódů, v němž se ovšem dají sdělovat ty nejpodstatnější věci. Komiks je vlastně syntézou jmenovaných médií: z knihy si bere její vnějškovou vizáž, z fotografie přejímá korespondenci s realitou, z výtvarného umění pak jistou estetičnost a z filmu dějovou příběhovost. Jenže zatímco jmenovaná média mají svoji dlouhou tradici, komiks žije v Čechách plnohodnotně sotva posledních deset let. Před tím, vlastně od svých počátků na přelomu 19. a 20. století, zacházel vinou vnějších poměrů – tu více, tu méně – na úbytě. Jenže…

Jenže stačí zalistovat Velislavovou biblí, uloženou v Národní knihovně ČR, aby učený historik i nadšený laik poznali, že dějiny českého komiksu se táhnou ještě z doby dávno před Gutenbergem. Nejspíš v letech 1325–1349, čili za vlády Jana Lucemburského a Karla IV., byla nakreslena a napsána zhruba dvousetstránková kniha, která spojuje obraz s textem právě na komiksovém principu. Na osm set jemně kolorovaných perokreseb, rozvitých stručnými výtahy v latině, vypráví jak podstatné části ze Starého i Nového zákona, tak třeba Legendu o svatém Václavovi. Velislavova bible má tedy vedle jasné hodnoty historické také hodnoty uměleckou i estetickou – je nejen klíčovou památkou národního písemnictví, ale stejně tak nepominutelným milníkem v dějinách jednoho média. A jak řečeno výše: média, které pasuje dnešní době jako málokteré jiné.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.