Lithuania: Arūnas Gelūnas

Arūnas Gelūnas

Arti­cle by Arūnas Gelūnas, Minister of Culture:

One of the greatest contributions of old Lithuania to European and World science and culture is the work of Kazimieras Semenavičius ‘Artis Magnae Artilleriae‘. In his book printed in Amsterdam in 1650, the Lithuanian scientist was the first person in the world to have described and drawn a multi-stage rocket – a prototype of the rocket used in cosmonautics today.

Selected Item from Europeana

Artis Magnae Artilleriae     Artis Magnae Artilleriae

Author: Kazimieras Semenavičius (Siemienowicz Kazimierz)

Title: Artis magnae artilleriae pars prima. Studio et opera Casimiri Siemienowicz equitis Lithuani

Date: 1650, Amsterdam

The first part of ‘Artis Magnae Artilleriae’ was made up of 5 chapters (a total of 305 pages of text and 206 illustrations and drawings). In the first chapter, Semenavičius describes cannon calibers, their designs and applications. In the second chapter he analyses the technologies of gunpowder as well as other materials used in artillery. In the third most interesting and valuable chapter ‘About rockets’ he presents his most important discoveries: the ratio of rocket height to the width of its jet nozzle, a multi-stage rocket, the stabilisation of rockets with the help of wings, a rocket battery (a multi-stage rocket of sequential circuit). The scientist, who called war the biggest scourge of mankind, presents more than 20 examples of rockets loaded with powder, and accurately describes their properties and production . In the fourth and fifth chapters, the scientist summarised the achievements of fireworks used in war and for entertainment. For the first time in history of the world, the work of Kazimieras Semenavičius presented artillery not only as the art of war, but also as a branch of science based on precise mathematical calculations as well as well-understood laws of physics. this work was an unrivaled classic of artillery science right up to the beginning of the nineteenth century.

Semenavičius wrote his book ‘Artis Magnae Artilleriae in Latin. In the same year that it was published it was translated into French, later on – into the German, English, Dutch and Polish languages. The author was awarded various medals by foreign countries.

The military engineering inventions of the scientist of oldLithuania, lying in the pages of the seventeenth century book, are the result of targeted cultural and scientific patronage. It could be said that the insight and erudition of King Vladislovas Vaza provided a promising European scientist with a strong take-off pitch. It is truly amazing when a weighed decision to allow and support, provides an opportunity for unique and innovative research, which, in turn, alters the development direction and speed of a specific scientific and/or cultural area and allows a fresh look to be taken, as well as the available options to be evaluated.

Blog post in Lithuanian:

Vienas didžiausių senosios Lietuvos indėlių į Europos ir Pasaulio mokslą bei kultūrą –Kazimiero Semenavičaus veikalas „Artis Magnae Artilleriae“.1650 m. Amsterdame išspausdintoje knygoje lietuvis mokslininkas pirmasis pasaulyje aprašė ir nubraižė daugiapakopę raketą – šiandien kosmonautikoje naudojamos raketos prototipą.

Pirmąją „Artis Magnae Artilleriae“ dalį sudarė penki skyriai (viso 305 puslapiai teksto ir 206 iliustracijos bei brėžiniai). Pirmąjame skyriuje K. Semenavičius aprašo patrankų kalibrus, jų konstrukcijas ir pritaikymą. Antrąjame – nagrinėja parako ir kitų artilerijoje naudojamų medžiagų technologijas. Trečiąjame, įdomiausiame ir vertingiausiame, skyriuje „Apie raketas“ – pristato svarbiausius savo atradimus: raketos aukščio ir jos reaktyvinės tūtos pločio santykį, daugiapakopę raketą, raketų stabilizavimą sparneliais, raketų bateriją (nuosekliojo jungimo daugiapakopę raketą). Mokslininkas, karą vadinęs didžiausia žmonijos nelaime, pateikia daugiau kaip 20 paraku užtaisomų raketų pavyzdžių, tiksliai aprašo jų gamybą ir savybes. Ketvirtame ir penktame skyriuose mokslininkas apibendrino karui ir pramogai skirtos pirotechnikos laimėjimus. K. Semenavičiaus veikalas pirmą kartą pasalio istorijoje artileriją pristatė ne tik kaip karo meną, bet ir kaip tiksliais matematiniais skaičiavimais bei perprastais fizikos dėsniais grįstą mokslo šaką. Iki pat XIX a. pradžios šis veikalas buvo nepranokstama artilerijos mokslo klasika.

K. Semenavičius knygą „Artis Magnae Artilleriae“ parašė lotynų kalba. Vos jai pasirodžius, dar tais pačiais metais, ji buvo išversta į prancūzų, vėliau – į vokiečių, anglų, olandų ir lenkų kalbas. Autorius apdovanotas įvairiais užsienio šalių ordinais.

Senosios Lietuvos mokslininko karo inžinerijos išradimai, sugulę XVII a. knygos puslapiuose  – tikslingos kultūros ir mokslo mecenatystės rezultatas. Galima sakyti, kad karaliaus Vladislovo Vazos įžvalgumas ir erudicija suteikė tvirtą pakilimo aikštelę perspektyviam Europos mokslininkui. Ir išties nuostabu, kai pasvertas sprendimas leisti, duoti, paremti sudaro sąlygas unikaliems ir inovatyviems tyrimams, kurie, savo ruožtu, pakeičia konkrečios mokslo ir/ar kultūros srities vystymosi kryptį ir greitį bei leidžia naujai pažvelgti ir įvertinti turimas galimybes.

 

One thought on “Lithuania: Arūnas Gelūnas”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.