Slovakia: Marek Maďarič

Marek Maďarič

Article by Marek Maďarič, Minister of Culture:

The Celtic tetradrachm coins minted in the territory of Slovakia were the first Central European coins. They followed from the Greek patterns and resembled the silver and gold coinage of the Macedonian rulers Philip II and his son Alexander the Great. The motifs of a rider, a horse, or a man´s head on the Celtic coins were popular and fairly common. In the territory of Slovakia, numerous findings of ceramic plates used for the preparation of coin alloys and a good amount of coins have been uncovered. These serve as evidence of extensive minting activity by the Celts in our territory. Celtic coinage is a unique and isolated phenomenon in our minting history. After this relatively short episode, no coins were minted in the territory of Slovakia for over 900 years.

Selected Item from Europeana

Keltská tetradrachma bratislavského typu s nápisom BIATEC

The Celtic tetradrachm coin of the Bratislava type, inscribed ‘BIATEC’

Geographic coverage: Slovakia, Bratislava
From the third mass excavation of Celtic coins in Bratislava, found in 1923

Provider: The Slovak National Museum
The weight of the presented coin is 16.9 g and its diameter is 23.0 mm.

The inscription ‘BIATEC’ obviously refers to the name of a Celtic knight from the tribe of Boii. It was minted in the first half of the 1st century A.D. in the territory of present-day Bratislava (the Bratislava oppidum) with the largest concentration of Celtic tetradrachm coin sites. The inscription represents the oldest known use of writing in the territory of today’s Slovakia. The Biatec has been a symbol of the National Bank of Slovakia since 1993 and it symbolically unites both the old and the new currencies.

 Blog post in Slovakian:

Keltská tetradrachma bratislavského typu s nápisom BIATEC.

Geographic coverage: Slovensko, Bratislava

Z 3. hromadného nálezu keltských mincí v Bratislave, nájdeného v Roku 1923

Provider: Slovenské národné múzeum

Keltské tetradrachmy razené na území Slovenska boli prvými stredoeurópskymi mincami. Vychádzali z gréckych vzorov a podobali sa na strieborné a zlaté razby macedónskych vládcov Filipa II. a jeho syna Alexandra Veľkého.  Motívy jazdca, koňa či ľudskej hlavy na keltských minciach boli obľúbené a pomerne časté. Na území Slovenska boli objavené početné nálezy keramických doštičiek na prípravu mincových zliatin i množstvo mincí samotných. To svedčí o rozsiahlej mincovej činnosti Keltov na našom území. Keltské mincovníctvo je ojedinelým a izolovaným úkazom v našom mincovníctve. Po tejto relatívna krátkej epizóde sa viac ako 900 rokov na území Slovenska mince nerazili.

Prezentovaná minca má hmotnosť 16.9 g, a priemer 23.0 mm.

Nápis BIATEC, zrejme odkazuje na meno keltského kniežaťa z kmeňa Bojov. Razili ju na území dnešnej Bratislavy (bratislavské oppidum), v polovici 1. storočia pred naším letopočtom, kde je aj najväčšia koncentrácia nálezísk keltských tertadrachiem. Nápis predstavuje najstaršie známe použitie písma na územní dnešného  Slovenska. http://cs.wikipedia.org/wiki/Biatec – cite_note-Biatex-1

Biatec je od roku 1993 symbolom národnej banky a symbolicky spája starú menu s novou.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.